Zarządzanie i administracja Aspect nieruchomości

 

Najlepszy czas na zmianę zarządcy

Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę naszej firmy, w zakresie:

zarządzania i administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz prywatnymi kamienicami.

 

Nasz Zespół od ponad osiemnastu lat zdobywa praktyczne umiejętności potrzebne do administrowania nieruchomościami, zarządzania nimi oraz ich budowania, a wszystko podpierając akademicką wiedzą nabytą na kierunkach prawniczych i budowlanych.

Doświadczenie budowaliśmy zarządzając nieruchomościami dużego zakładu przemysłowego, budynkami użyteczności publicznej państwowej uczelni wyższej, obiektami handlowymi, a nade wszystko budynkami Wspólnot Mieszkaniowych.

Cechą, którą cenimy sobie najbardziej jest umiejętność kompleksowego zarządzania nieruchomością, począwszy od fazy projektu, inwestycji, pośrednictwem w kupnie/sprzedaży/wynajmie, współpracy z użytkownikami, na administrowaniu kończąc.

Mając taki potencjał, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom Właścicieli nieruchomości, w tym w szczególności Wspólnot Mieszkaniowych, oferując usługi w zakresie obsługi:

- administracyjnej,

- księgowej

- prawnej,

- technicznej.

Wszelkich informacji udzielają licencjonowani zarządcy nieruchomości:

Aspect nieruchomości Zarządca

Sławomir Rozmarynowski 505 130 447, 509 360 115

Zarządca nieruchomości licencja nr 11149

 

Zarządca nieruchomości Tomasz Barski

Tomasz Barski 515 262 406

Zarządca nieruchomości licencja nr 27689

 

Korzystając z naszych usług, uzyskujecie Państwo komfort współpracy z indywidualnie przypisanym Zarządcą / Administratorem do konkretnego budynku, który ma wsparcie stabilnej firmy posiadającej w swojej strukturze fachowców różnych branż.

Przedstawiona oferta stanowi zarys proponowanych przez nas usług, z możliwością jej dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z naszego doświadczenia, zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi etapami zarządzania w ramach czynności zwykłego zarządu :

 

Etap przygotowawczy:

- Przejęcie dokumentów i informacji związanych z budynkiem przy pomocy protokołów zdawczo – odbiorczych,

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania instalacji, infrastruktury, kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń nieruchomości przy pomocy specjalistów z

  uprawnieniami budowlanymi ( masz, czy mam pytać?),

 - Załatwianie formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem nr NIP (w przypadku gdy Wspólnota jeszcze ich nie posiada),

- Zawarcie w imieniu Wspólnoty umów z dostawcami mediów lub kontrola już zawartych,

- Zawarcie w imieniu Wspólnoty umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości oraz od ognia i innych

  zdarzeń losowych oraz następstw szkód wodno-kanalizacyjnych,

 

Zarządzanie Aspect nieruchomościEtap bieżącej współpracy ze Wspólnotą:

  - Zapewnianie informacji o działaniach zarządcy,

  - Opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty,

  - Wykonywanie uchwał właścicieli,

  - Prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach na wyodrębnionych kartotekach,

  - Przygotowywanie procedury przetargowej na wykonywanie robót remontowych dla nieruchomości Wspólnoty,

  - Reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.

- Organizowanie utrzymania czystości terenów Wspólnoty oraz ewentualne renegocjowanie dotychczasowych stawek wynagrodzenia firm,

- Przeprowadzanie okresowych i doraźnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz ocena jej stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,

- Dokonywanie interwencyjnych wizji lokalnych budynku,

- Usuwanie pojawiających się awarii,

- Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku, w tym książki obiektu budowlanego,

- Opracowywanie i wdrażanie planu gospodarczego Wspólnoty według zasad wynikających z ustawy o własności lokali, wraz z jego późniejszym rozliczeniem,

- Windykowanie należności przypadających Wspólnocie,

- Organizowanie zebrań członków Wspólnoty ( przygotowywaniem prowadzenie oraz sporządzanie niezbędnych dokumentów, archiwizacja dokumentów z przebiegu spotkań),

- Reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Skarbowym, organami Administracji Państwowej i Sądami Powszechnymi z wykluczeniem zastępstwa procesowego.

- obsługa prawna nie obejmująca zastępstwa procesowego.

 

 

Etap działań długofalowych na rzecz Wspólnoty:

- konstruowanie planu konserwacyjnego nieruchomości,

- organizacja prac konserwacyjnych dla nieruchomości,

- pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania działalności Wspólnoty.

 

Z uwagi na specyfikę poszczególnych działów, współpracujących na rzecz funkcjonowania Wspólnoty, poniżej przedstawiamy podział obsługi z uwagi na kompetencje :

Obsługa księgowa działu rozliczeń :

- Otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem i dokonywanie w jej imieniu rozliczeń poprzez rachunki,

- Prowadzenie ewidencji księgowej w oparciu o obwiązujące przepisy, sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji,

- Sporządzanie rocznego planu gospodarczego, w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,

- Sporządzanie i udostępnienie właścicielom rocznego sprawozdania finansowego,

- Rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy,

/Pobrane zaliczki rozliczane są po zamknięciu roku i o zadysponowaniu nadwyżki lub pokryciu niedoboru wniesionych zaliczek w stosunku do rzeczywiście poniesionych w ciągu roku kosztów  decydują właściciele lokali,

- Prowadzenie analizy terminowości wszystkich należnych opłat,

- Prowadzenie wykazu lokali , właścicieli lokali i najemców w lokalach na wyodrębnionych kartotekach,

- Opłacanie z posiadanych przez Wspólnotę środków: ubezpieczeń, podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej.

 

Aspect nieruchomości zarządzanie nieruchomościami

 

Obsługa techniczna :

- Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości,

- Nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwaniu awarii w nieruchomości wspólnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania

  urządzeń technicznych należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,

- Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

- Zapewnienie stałego dyżuru telefonicznego w celu permanentnego kontaktu z właścicielami lokali.

 

 

Obsługa prawna :

- Prowadzenie windykacji sądowej w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej,

- Zastępstwo prawne Wspólnot Mieszkaniowych w ramach postępowań sądowych,

- Prowadzenie w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej negocjacji w zakresie ubezpieczenia nieruchomości wspólnej  i odpowiedzialności cywilnej Wspólnoty

  Mieszkaniowej,

          - Opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnoty,

- Załatwianie formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem nr NIP (w przypadku gdy Wspólnota jeszcze ich nie posiada),

- Zawarcie w imieniu Wspólnoty umów z dostawcami mediów lub kontrola już zawartych,

- Zawarcie w imieniu Wspólnoty umowy o ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem nieruchomości oraz od ognia i

  innych zdarzeń losowych oraz następstw szkód wodno-kanalizacyjnych,

- Zastępowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w postępowaniach związanych z likwidacją szkód przez ubezpieczyciela,

- Zawieranie stałych umów w zakresie usług konserwacyjnych całodobowych (elektrycznych, sanitarnych itp.).

 

Obsługa administracyjna :

- nadzorowanie i bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości, a także utrzymywanie porządku,

- prowadzenie dokumentacji nieruchomości, w tym m.in. dokumentacji technicznej i książki obiektu budowlanego,

- współtworzenie budżetu w zakresie konserwacji i napraw, analiza i kontrola finansowa kosztów w zakresie wykonywanych obowiązków,

- nadzór nad firmami podwykonawczymi, m.in.: firmami sprzątającymi, konserwacyjnymi, ochroniarskimi itp.,

- przygotowywanie pism, ogłoszeń, zestawień ofertowych, zawiadomień, uchwał, planów gospodarczych,

- budowanie pozytywnych relacji z Zarządami oraz z mieszkańcami Wspólnoty, bieżący kontakt z mieszkańcami – kontakt telefoniczny, mailowy oraz osobisty,

- udział w organizacji zebrań właścicieli lokali w obsługiwanych Wspólnotach,

- dokonywanie systematycznych przeglądów budynku, składanie sprawozdań z tych czynności oraz kontrolowanie jakości usług w zakresie wywozu nieczystości, wodno-kanalizacyjnych, dostawy energii cieplnej, elektrycznej,

- zgłaszanie napraw i prac remontowych Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej oraz potwierdzanie odbioru tych prac.

          - wykonywanie uchwał właścicieli,

- zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy,

- przygotowanie procedury przetargowej na wykonywanie robót remontowych w nieruchomości Wspólnoty,

- reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,

- reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Załączając wyrazy szacunku, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 

Wszelkich informacji udzielają licencjonowani zarządcy nieruchomości:

 

 

Sławomir Rozmarynowski 505 130 447, 509 360 115 

Zarządca nieruchomości licencja nr 11149

Zadzwoń i umów się  na niezobowiązujące spotkanie. Przygotujemy ofertę specjalnie dla Cibie.